Cum investesc?

Fondul se adreseaza tuturor persoanelor fizice sau juridice, iar procedura de investitie este simpla si rapida.

Details Apply for this service

Procedura de investitie este simpla si rapida. Contacteaza cea mai apropiata unitate Patria Bank pentru a investi in fond. Acolo vei semna o cerere de subscriere (adeziune) si vei vira banii aferenti subscrierii in contul fondului ales de tine.
Dupa ce ai efectuat subscrierea, vei putea urmari in mod constant ce se intampla cu banii tai – in ce investeste fondul banii, care sunt performantele obtinute si asa mai departe. Toate aceste informatii sunt disponibile online pe acest site sau la telefon.

Cum subscrii

Participarea la fond este nediscriminatorie, fiind deschisa tuturor categoriilor de investitori, romani sau straini, care subscriu la prevederile Prospectului de emisiune. De asemenea, pot fi investitori ai Fondului persoanele minore, prin reprezentantii legali. In situatia in care acordul autoritatii tutelare este solicitat de legislatie, rascumpararea unitatilor de fond subscrise in numele minorului se va face doar dupa obtinerea acestui acord.

Investitorii care doresc sa devina membri ai Fondului, vor semna o Cerere de subscriere la Fond. Cererea de subscriere la Fond cuprinde mentiunea: „Prin prezenta certific ca am primit, am citit si am inteles prevederile Prospectului de emisiune al Fondului deschis de investitii Patria Euro Obligatiuni”. Cererea de subscriere la Fond odata depusa la sediile administratorului/distribuitorilor, dupa caz, este irevocabila.

In cazul persoanelor fizice, cererea de subscriere initiala este depusa de catre titular, iar in cazul subscrierilor ulterioare poate fi depusa si de catre imputernicitii desemnati de catre acesta (daca titularul nu si-a dat acordul ca semnatura de pe cererea initiala sa fie valabila si pentru subscrierile ulterioare). Cererea se depune la sediile administratorului/distribuitorilor impreuna cu copia actului de identitate al titularului si al imputernicitilor, daca este cazul. Adaugarile de persoane imputernicite se pot efectua de catre titular, atat la subscrierea initiala, cat si ulterior prin completarea in mod corespunzator a unei cereri scrise la care va atasa copiile actelor de identitate. In mod similar, anularile de persoane imputernicite se pot efectua de catre titular prin completarea unei cereri scrise.

In cazul persoanelor juridice, cererea de subscriere poate fi depusa de catre reprezentantii legali sau de catre persoanele imputernicite in acest sens. Prin cererea de subscriere, investitorii pot nominaliza cel putin o persoana fizica imputernicita sa opereze in numele, pe seama si pe riscul titularului.
Operatiunile de subscriere/rascumparare de unitati de fond pot fi efectuate de catre reprezentatul legal sau de catre imputerniciti, cu respectarea conditiei de imputernicire.

Participarea initiala se poate face cu minimum o unitate de fond, ulterior investitorul avand libertatea de a subscrie cu orice suma (minim valoarea unei unitati de fond), inregistrarea facandu-se si pe fractiuni de unitati de fond (cu pana la doua zecimale). Orice investitor al fondului are obligatia de a detine in permanenta cel putin o unitate de fond pentru a pastra calitatea de investitor. Unitatile de fond vor fi platite integral la momentul subscrierii.

Pretul de emisiune al unitatii de fond este pretul platit de investitor si este format din valoarea unitara a activului net calculat in EURO de Societatea de administrare si certificat de depozitar, pe baza activelor din ziua in care s-a facut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale Fondului, la care se adauga comisionul de subscriere, daca este cazul. Emiterea titlurilor de participare se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut creditarea contului colector al Fondului. Plata unitatilor de fond se face prin virament bancar din contul investitorului in contul Fondului. Agentii de distributie nu pot fi implicati in operatiunile de incasari si plati de la, sau catre investitorii Fondului.

In cazul subscrierilor ulterioare realizate prin virament bancar fara completarea unei noi cereri de subscriere, este valabila semnatura investitorului de pe cererea de subscriere completata la data subscrierii initiale la fond, in cazul in care acesta si-a exprimat acordul in scris in acest sens. In cazul exercitarii acestei optiuni, investitorul trebuie sa furnizeze informatii care permit S.A.I. Patria Asset Management identificarea sa certa: nume si prenume/denumire, cod numeric personal/cod unic de inregistrare, dupa caz, insotita de mentiuni privind subscrierea la Fondul FDI Patria Euro Obligatiuni. Lipsa acestor informatii poate conduce la imposibilitatea identificarii investitorului si implicit la intarzierea alocarii unitatilor de fond in cont.

Perioada minima recomandata

Societatea de administrare recomanda o durata minima a investitiei de 3 luni.

Cum rascumperi

Unitatile de fond vor fi rascumparate in mod obligatoriu de Fond, la cererea investitorului sau imputernicitilor desemnati de acesta. Investitorii Fondului au dreptul de a solicita rascumpararea in orice moment, a oricarui numar din unitatile de fond detinute. 
Cantitatea minima la rascumparare este de o unitate de fond.

In cazul persoanelor fizice rascumpararea se poate face de catre titularul unitatilor de fond sau de catre imputernicitii numiti de acestia. In cazul mostenitorilor si succesorilor legali, rascumpararea se poate solicita numai pe baza documentelor care atesta aceasta calitate. 

In cazul persoanelor juridice operatiunile de rascumparare de unitati de fond pot fi efectuate de catre reprezentatul legal sau de catre imputerniciti, cu respectarea conditiei de imputernicire. In cazul dizolvarii persoanelor juridice investitori ai Fondului, rascumpararea unitatilor de fond o pot solicita doar lichidatorii respectivei persoane juridice. Lichidatorii trebuie sa prezinte toate documentele care atesta aceasta calitate.

Retragerea are loc prin semnarea si predarea la ghiseele Distribuitorilor/agentilor de distributie sau Societatii a Cererii de rascumparare prin care se solicita numarul de unitati sau valoarea care se rascumpara. La rascumpararea de unitati de fond se va prezenta in mod obligatoriu originalul documentului de identificare al detinatorului de unitati de fond sau al imputericitilor acestuia. Cererea de rascumparare semnata si depusa de detinatorul unitatilor de fond sau imputerniciti ai este irevocabila.

In cazul in care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de fond, in mod obligatoriu, cu aceeasi ocazie, va fi rascumparata si fractiunea reziduala. 

Pretul de rascumparare al unei unitatii de fond este calculat pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare. Din valoarea totala rascumparata se scade comisionul de rascumparare, precum si orice alte taxe legale si comisioane bancare. Anularea unitatilor de fond se realizeaza in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrare a cererii de rascumparare.

Plata unitatilor de fond rascumparate se face numai in Euro prin virament bancar (transfer) in contul in Euro al titularului sau al imputernicitului deschis la Patria Bank si indicat pe cererea de rascumparare. Nu se efectueaza plati in numerar la unitatile teritoriale ale distribuitorului sau la sediul societatii de administrare.
Atunci cand se solicita plata in alt cont deschis la Patria Bank decat cel indicat in cererea de subscriere initiala a sumelor aferente rascumpararilor, S.A.I. va retine o copie de pe documentul de identitate al detinatorului de unitati de fond sau al imputernicitului acestuia si va verifica specimenul de semnatura a detinatorului de unitati de fond/imputernicitului acestuia.

Conform prevederilor legale, plata unitatilor de fond rascumparate se va efectua in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii respectivei cereri de rascumparare.